Geen gedoe met een Constructie All Risk verzekering (CAR)

Bouwen brengt risico's met zich mee, hoe professioneel er ook wordt gewerkt.


De CAR-verzekering biedt alle bij de bouw betrokken partijen dekking tegen de geldelijke gevolgen van materiële schade en/of verlies, welke zich bij de uitvoering van een project voordoen.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch ernstige schade ontstaan aan het werk of aan naastgelegen panden. Denk maar aan schade door brand, instorting, verzakking, scheurvorming, waterschade, diefstal enzovoorts. Een tegenvaller die vaak zodanige herstelkosten met zich meebrengt dat financiële reserves moeten worden aangesproken. 

Om dat te voorkomen kan KParkstad Adviesgroep u de CAR-verzekering aanbieden, waarbij u zelf bepaalt wat u wel en wat u niet verzekert. U bent standaard verzekerd gedurende de gehele bouwtermijn. 

Speciaal voor aannemers in de burger- en utiliteitsbouw is er een doorlopende CAR verzekering.

Wat is verzekerd

Een CAR-verzekering dekt schade aan het bouwwerk door een "van buiten komend onheil". Denk daarbij bijvoorbeeld aan brand, storm, inbraak enz. Ook de schade als gevolg van "eigen gebrek" is meeverzekerd.

De CAR-verzekering is er in de eerste plaats voor het uit te voeren werk (nieuwbouw-, verbouw- en renovatiewerkzaamheden van allerlei aard) en voor bouwmaterialen die op het bouwterrein aanwezig zijn.

Als aannemer kunt u niet zonder een CAR-verzekering. Deze verzekering moet dusdanig op uw bedrijf toegespitst zijn, dat alle werken die u op enig moment heeft onder deze verzekering vallen. Maar ook indien uzelf uw eigen huis gaat (ver-)bouwen is een CAR-verzekering een 'must'.

Welke risico's zijn gedekt

Op een CAR-verzekering kunt u de volgende rubrieken verzekeren:

 • Rubriek II - Aansprakelijkheid
 • Rubriek III - Bestaande eigendommen opdrachtgever
 • Rubriek IV - Gereedschappen, keten en loodsen
 • Rubriek V - Eigendommen bouwdirectie en personeel

Algemene informatie over deze verzekering


Hiermee wordt bedoeld het object zoals in de polis omschreven. Bijvoorbeeld het bouwwerk, het kunstwerk, het grondwerk, het sloopwerk.

Deze verzekering dekt materiële beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging (eigen gebrek, constructiefouten, ontwerpfouten, ondeskundigheid, een van buiten komend onheil, etc.).

De dekking omvat dus uitsluitend schade aan het werk zelf. Deze rubriek verzekert beschadiging van het werk, ongeacht de oorzaak en diefstal van bouwcomponenten. Het bedrijf is dus, tijdens het uitvoeren van uw beroep, verzekerd tegen diverse gevaren. Echter niet alles is verzekerd.

Uitsluitingen

 • schade als gevolg van ingebruikname voor oplevering
 • schade als gevolg van brand/ontploffing in de onderhoudstermijn
 • kosten voor verbetering, wijziging van het ontwerp, constructie of bouwmethode
 • schade bestaande uit winstderving, tijdverlet, boete of bedrijfsschade

De rubriek Aansprakelijkheid verzekert personenschade en zaakschade, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade aan derden, waarvoor verzekerde aansprakelijk is.

Het komt voor dat de aansprakelijkheidsverzekering uit de CAR-verzekering wordt gelaten, omdat er een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is afgesloten. Het is echter aan te raden de rubriek aansprakelijkheid mee te verzekeren onder de CAR-verzekering.

Zo kan worden voorkomen dat er "gaten" ontstaan omdat bijvoorbeeld een losse aansprakelijkheidsverzekering een andere hoedanigheid kent en/of schade door bepaalde werkzaamheden, zoals heien, bronbemaling, sloopwerk en sanering wordt uitgesloten.

De meest voorkomende dekking is op secundaire basis. Dit houdt in dat de verzekerde partijen (naast de verzekeringnemer, de opdrachtgever, aannemer, directie, onderaannemers, adviseurs e.d.) de aansprakelijkheidsschade wel onder bovenstaande verzekering kunnen melden, maar de eigen polis eerst dient te worden aangesproken.

Uitsluitingen

 • Dood/letsel van bij de bouw betrokken partijen
 • schade verzekerbaar onder de andere rubrieken
 • opzicht
 • schade toegebracht met of door motorrijtuigen, (lucht-)vaartuigen, hijskranen en werkmaterieel
 • opzet

Hieronder wordt verstaan die eigendommen van de opdrachtgever welke zich op het werkterrein bevinden, maar geen onderdeel uitmaken van het werk (Rubriek I) zelf. Gedekt is beschadiging, verlies of vernietiging van de eigendommen verband houdende met het werk.

Beschadiging aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, welke direct is veroorzaakt door de uitvoering van het werk, kan verzekerd worden binnen deze rubriek.

Uitsluitingen

 • brand en/of ontploffing
 • schade niet bestaande uit reparatie- en/of vervangingskosten
 • schade toegebracht ten behoeve van het verzekerde werk

Ongeacht de oorzaak is beschadiging van gereedschappen, keten en loodsen gedekt binnen deze rubriek. Tevens is diefstal van deze zaken gedekt op deze verzekering.

Uitsluitingen

 • gehuurd materieel en materieel van onderaannemers
 • schade door eigen gebrek

Rubriek V - Eigendommen bouwdirectie en personeel 

Binnen deze rubriek is beschadiging (ongeacht de oorzaak) en diefstal verzekerd van eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

Uitsluitingen

 • schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten
 • motorrijtuigen
 • geld en geldswaardige papieren
 • schade door eigen gebrek

De CAR-verzekering is bedoeld voor:

 • aannemers
 • bouwbedrijven
 • opdrachtgevers
 • bedrijven die bijvoorbeeld in eigen beheer een bouw realiseren
 • particulieren die in eigen beheer een (ver-)bouw willen realiseren
 • overheden

Voor aannemers en bouwbedrijven bestaan doorlopende CAR-verzekeringen, waarbij alle binnen de contractomschrijving vallende risico's automatisch zijn verzekerd.

Bijzonderheden

Een CAR-verzekering kent twee verzekerde periodes. Uiteraard ten eerste de bouwtermijn. Deze begint op het moment dat met de uitvoering van een werk wordt begonnen en eindigt als het werk is voltooid, wordt opgeleverd of geheel in gebruik wordt genomen.

Echter de schade die na  deze bouwtermijn ontstaat, maar die wel is ontstaan in de bouwtermijn, is in principe niet verzekerd. Hier is de onderhoudstermijn van toepassing. Een middels het bestek bepaalde periode kunt u op uw verzekering meeverzekeren.

Ook de schade welke tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden ontstaat is in deze onderhoudstermijn meeverzekerd.

Premiefactoren

De premie wordt per verzekering apart vastgesteld en is afhankelijk van onder meer:

 • het te bouwen (of te renoveren) project
 • de bouwtermijn
 • de te verzekeren rubrieken

Risicobeoordeling vindt vaak plaats op basis van tekeningen, bestek en eventueel inspectie. Er geldt altijd een eigen risico.

U als opdrachtgever 

Bij de opdracht voor de bouw of de verbouwing van uw bedrijfspand zal uw aannemer doorgaans voor een alle risico's dekking biedende CAR-verzekering zorg dragen.

En u doet er goed aan om dat te controleren.

Voor de aannemer die al zijn aangenomen werken wenst te verzekeren, zonder steeds een aparte aanvraag daarvoor in te moeten dienen, kunnen wij een doorlopende bouwverzekering regelen.

Op vrij eenvoudige manier worden alle aangenomen werken gedeclareerd en zijn deze verzekerd.

Of er gekozen moet worden voor een doorlopende of aflopende dekking hangt vooral af van de opdrachtgevers waar u zaken mee doet en de werkzaamheden welke door uw bedrijf worden uitgevoerd.

Voorbeeld: uw opdrachtgevers kunnen zorg dragen voor een CAR-verzekering met een goede, primaire dekking voor alle rubrieken. Wellicht is het dan geen goede keuze om een doorlopende verzekering af te sluiten, de projecten zijn dan immers dubbel verzekerd.

Er kan dan beter voor een (goedkopere) aflopende CAR-verzekering (op declaratie-basis) worden gekozen indien in het bestek wordt aangegeven dat de aannemer voor de verzekeringen dient zorg te dragen.

Vraag bij Parkstad Adviesgroep om een goéd advies!