Als RegisterExecuteur kunnen wij u helpen bij de juridische, administratieve, financiële en fiscale voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap.

ALS NABESTAANDE MOET U KEUZES MAKEN

Na het overlijden is er een nalatenschap van bezittingen en schulden die wordt verdeeld onder de erfgenamen. Wie erfgenaam is, staat in de wet of in een testament.

Is er een testament? Dan heeft de overledene zelf erfgenamen gekozen.
Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie erfgenaam is.

Erfgenamen volgens de wet
Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:
1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen
2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
3. Grootouders met hun afstammelingen
4. Overgrootouders met hun afstammelingen
Deze groepen volgen elkaar op.

Centraal Testamentregister
Na overlijden kunnen erfgenamen via het Centraal Testamentenregister duidelijkheid krijgen of de overledene wel of niet een testament heeft gemaakt.

Verantwoordelijkheid erfgenamen
De afwikkeling van de nalatenschap, inclusief de verdeling, is de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Zij nemen samen de beslissingen.
Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, machtigen om namens hen de nalatenschap af te wikkelen.

ONTZORGEN

Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap.

De RegisterExecuteur is een deskundige op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen. Door het inschakelen van de RegisterExecuteur worden de juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken die hierbij komen kijken voor u geregeld.

De RegisterExecuteur zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde. Zo maakt de RegisterExecuteur zo spoedig mogelijk een inventarisatie van de nalatenschap. Verder worden bijvoorbeeld instanties geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen geïnd en belastingaangiften opgemaakt.

De RegisterExecuteur zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap door gebruik te maken van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier.

VOORKOMEN CONFLICTEN

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen.

De RegisterExecuteur kan helpen deze conflicten te voorkomen doordat hij onpartijdig en onafhankelijk is. De RegisterExecuteur zorgt voor een open en duidelijke afwikkeling.

Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de gang van zaken doordat de RegisterExecuteur gebruik maakt van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. Elke erfgenaam heeft op deze manier doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

KOSTEN BESPAREN

Het inschakelen van de RegisterExecuteur kan leiden tot kostenbesparingen.

De RegisterExecuteur zorgt voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies.

De RegisterExecuteur kan ook de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting verzorgen. Hij is zeer ervaren in het doen van deze aangiften. Erfgenamen voor wie de RegisterExecuteur de aangifte doet, betalen vaak minder erfbelasting door zijn kennis van aftrekposten.

Verder is de RegisterExecuteur open en duidelijk over zijn tarieven. Indien mogelijk werkt hij met een vast tarief voor de afwikkeling van nalatenschappen. Zo wordt voorkomen dat werkzaamheden worden verricht op uurtarief.

De RegisterExecuteur heeft een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs e.d. De RegisterExecuteur zorgt voor kortingen op diensten die door deze derden geleverd worden. Deze kortingen komen volledig ten gunste van u.

DIGITAAL NALATENSCHAPSDOSSIER

De RegisterExecuteur maakt bij het afwikkelen van de nalatenschap gebruik van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier.

In dit nalatenschapsdossier worden alle informatie en documenten met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Via uw persoonlijke inloggegevens heeft u doorlopend inzage in dit dossier, zodat u de afwikkeling van de nalatenschap kunt volgen.

Ook de communicatie van de RegisterExecuteur met alle betrokkenen vindt plaats via dit nalatenschapsdossier.

ÉÉN VAST CONTACTPERSOON

De RegisterExecuteur is uw vertrouwenspersoon die de voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap op een duidelijke, transparante en voorspoedige manier verzorgt.

De RegisterExecuteur is het aanspreekpunt voor de erfgenamen en gaat daarbij onpartijdig en onafhankelijk te werk.

De RegisterExecuteur is goed bereikbaar. Uw e-mailberichten worden zo spoedig mogelijk beantwoord en de RegisterExecuteur telefonisch op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 045-8501542.

VAST TARIEF

De afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. De RegisterExecuteur is open en duidelijk over zijn tarieven.

Het volgende pakket van diensten biedt de RegisterExecuteur aan tegen een vast tarief inclusief BTW:

  • Inventarisatie nalatenschap
  • Administratieve werkzaamheden, zoals het informeren van instanties
  • Financiële werkzaamheden, zoals het innen van vorderingen en verzekeringsuitkeringen, het betalen van schulden
  • Fiscale werkzaamheden, zoals het opmaken van de slotaangifte inkomsten- en erfbelasting
  • Opmaken boedelverslag en finale verdeling
  • Uitbetaling van de erfdelen

Bijkomende diensten biedt de RegisterExecuteur aan tegen uurtarief, zoals bijvoorbeeld de verdeling van de inboedel, de verkoop van de woning, de bemiddeling bij conflicten.

Bijkomende kosten van derden, zoals bijvoorbeeld een notaris of makelaar, worden separaat in rekening gebracht en zijn niet in het vaste tarief begrepen. Voordat deze derden werkzaamheden verrichten, ontvangt u van de RegisterExecuteur een opgave van hun kosten.